Adatvédelmi tájékoztató

1. Az Adatkezelők adatai

Név: Szilágyi Erzsébet ev.
Adószám: 66219666-1-42
E-mail: szilagyib777@yahoo.com
Telefon: +36-30-977-0779

Név: Garay Zsanett
Email: szilagyibetty.idopontok@gmail.com
Telefon: +36-30-708-8599

Honlap: www.szilagyibetty.hu

2. Az adatkezelés rövid bemutatása

A jelen adatvédelmi tájékoztatónak (továbbiakban: „Adatvédelmi Tájékoztató”) az a célja, hogy a felvett személyes adatok kezelésével kapcsolatban tájékoztassa Önt, mint érintettet, adatvédelmi jogi szempontból minden jelentős részletről az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: „Infotv.”) megfelelően.

Az adatok megadásával Ön szavatolja, hogy a megadott adatok megfelelőek, pontosak és teljesek.

Amennyiben ön Szilágyi Erzsébetnél egyéni konzultáción, vagy csoportos foglalkozáson szeretne részt venni, ehhez regisztrációra van szükség, melynek során az Adatkezelők adatokat vesznek fel Öntől a konzultáció vagy a csoportok megszervezésének érdekében.

3. Milyen adatok kerülnek rögzítésre és milyen célból?

3.1 Egyéni konzultációhoz és csoportos foglalkozásokhoz alábbi adatokat veszik fel az Adatkezelők:

  • Név (szükséges adat, az Ön azonosításához)
  • Email cím (szükséges adat, szervezési kérdésekben való kapcsolatfelvételhez)
  • Telefonszám (szükséges adat, szervezési kérdésekben való kapcsolatfelvételhez)

3.2 Hírlevélre való feliratkozáshoz az alábbi adatokat veszik fel az Adatkezelők:

  • Email cím (szükséges adat, a Hírlevél küldéshez)

Fenti adatok személyes adatoknak minősülnek.

4. Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint a személyes adat kezelésének jogalapja minden esetben az Érintett hozzájárulása. Az adatkezelés minden esetben önkéntes. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

5. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelők az Ön által megadott személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását a szilagyib777@yahoo.com e-mail címre küldött levélben Ön bármikor visszavonhatja. Hírlevél esetében minden e-mail láblécében szerepelnek a leiratkozáshoz szükséges információk.

7. Adatbiztonsági intézkedések

Az Ön által megadott személyes adatokhoz csak az Adatkezelők férhetnek hozzá feladataik teljesítése közben, pl. szervezési célból.

Az Adatkezelők az általuk kezelet személyes adatokat kizárólag saját maguk számára hozzáférhető módon, elektronikus formában tárolják (hosting által biztosított adatbázis és Dropbox könyvtár). Az Adatkezelők mindent megtesznek annak érdekében, hogy védjék az Ön személyes adatait.

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

8.1. Tájékoztatás kéréséhez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőktől kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

  • adatkezelés céljai
  • érintett személyes adatok kategóriái
  • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják (ide értve különösen az adatfeldolgozókat)
  • személyes adatok tárolásának tervezett időtartama
  • az Ön jogai a személyes adatok kezelése körében
  • az adatok forrása, amennyiben nem Öntől gyűjtötték őket

Szilágyi Erzsébet az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre (postacím vagy e-mail cím) küldött levélben teljesíti.

8.2. Helyesbítéshez való jog

Ha az általunk kezelt személyes adatok nem pontosak, akkor az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül kijavítjuk őket. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését erre vonatkozó nyilatkozat útján.

8.3. Törléshez való jog

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 30 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (pl. számlázással összefüggésben).

Felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben szolgáltatásunk további nyújtását megtagadhatjuk, mivel az adatok megadása az egyéni konzultációkon és a csoportos foglalkozásokon való részvétel előfeltétele.

8.4. Zároláshoz való jog

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

8.5. Tiltakozáshoz való jog

Ha aggályai vannak az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban, akkor jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. A tiltakozásnak tartalmaznia kell egy arra vonatkozó kérést, hogy az adatainak kezelését szüntessük meg, és az adatait töröljük.

Ha tiltakozik a személyes adatának kezelése ellen, az Adatkezelők egy hónapon belül megvizsgálják a tiltakozás okait, érdemi döntést hoznak, és írásban értesítik Önt a döntéséről.

Ha úgy találjuk, hogy a tiltakozása megalapozott, akkor minden adatkezelési műveletet megszüntetünk, az érintett adatokat zároljuk, és értesítjük a tiltakozásról és az azt követő intézkedésekről mindazokat, akiknek a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk. Ezek a címzettek szintén kötelesek intézkedni, hogy az Ön tiltakozása érvényesülhessen. Ha nem ért egyet a döntésünkkel, vagy ha az Adatkezelők nem tesznek eleget a fenti egy hónapos határidőnek, Ön bírósághoz fordulhat a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.

9. Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek

9.1 Bejelentés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

Az adatvédelmi jogszabályok betartását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felügyeli. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelésünk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, vagy ha úgy ítéli meg, hogy ennek közvetlen veszélye fennáll, akkor bejelentést tehet a Hatóságnál a következő elérhetőségeken.

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
E-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: +36 1 391 1400
Fax szám: +36 1 391 1410

Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a Hatóság honlapján: http://naih.hu/

9.2 Bírósági eljárás kezdeményezése

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy megsértettük a magánélethez való jogát vagy, hogy a tiltakozással kapcsolatos döntésünk helytelen volt, vagy arra nem válaszoltunk, Ön bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy is, hogy a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

Ezenkívül – a jogszabályban meghatározott feltételekkel – ha jogellenes adatkezelés vagy az adatbiztonsági követelmények megszegése következtében kárt okoznánk Önnek, bíróság előtt az Adatkezelők ellen kártérítési igényt érvényesíthet. Ha személyiségi jogait sértettük meg, sérelemdíjban részesülhet, amelyet szintén bíróság előtt érvényesíthet.